Algemene verkoopsvoorwaarden SmartHome Comfort

Ondernemingsgegevens


SmartHome Comfort

Gerard van Laethemlaan 2

2650 Edegem

info@smarthome-comfort.com

RPR Antwerpen

BE0749.624.017


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van SmartHome Comfort, een zelfstandige onderneming in bijberoep met maatschappelijke zetel te Gerard van Laethemlaan 2, 2650 Edegem,  België, BTW BE 0749.624.017, RPR Antwerpen, (hierna ‘SmartHome Comfort’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SmartHome Comfort moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SmartHome Comfort aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Indien er zich een technische fout of probleem voordoet waarbij de prijs incorrect is, behoudt SmartHome Comfort het recht om het bedrag terug te storten, bij ontvangst van bestellingen tijdens het technisch probleem.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SmartHome Comfort niet. SmartHome Comfort is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SmartHome Comfort is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Het productenaanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SmartHome Comfort. De voorraden worden om het uur geüpdate, waardoor het kan voorvallen dat de voorraad niveau niet accuraat is. SmartHome Comfort kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant vult het online bestelformulier in met zijn adres- en facturatiegegevens. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via Belfius
  • via PayPal
  • via iDEAL
  • via Giropay

SmartHome Comfort is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen. De levering gebeurt door het opsturen van de goederen via DHL en GLS. De levertijd van bestellingen in Europa bedraagt normaliter maximaal vier dagen voor standaardleveringen en twee dagen voor express leveringen, tenzij anders is vermeld of genoemd. De levertijd van wereldwijde bestellingen buiten Europa bedraagt normaliter maximaal zeven dagen voor standaardleveringen en vier dagen voor express leveringen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Bij goederen die uitverkocht zijn komen er automatisch nog vijf extra werkdagen bij. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd volgens de door de Klant gekozen levertermijn (standaard of express) en dit na ontvangst van de bestelling en de betaling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SmartHome Comfort. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SmartHome Comfort. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant SmartHome Comfort (info@smarthome-comfort.com) hiervan op de hoogte te brengen via het online contactformulier met vermelding van zijn adres, contactgegevens, het factuurnummer en de reden van retourneren. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal  SmartHome Comfort  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen een termijn van maximaal 14 dagen nadat het product retour is gemeld door de klant.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SmartHome Comfort zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SmartHome Comfort geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

SmartHome Comfort betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met SmartHome Comfort en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant SmartHome Comfort zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee jaren na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

In geval van ongerechtvaardigde claims voor gebreken die duidelijk waren voor de klant, behouden wij ons het recht voor om redelijke administratiekosten tot 50,00 € in rekening te brengen. De klant heeft het recht te bewijzen dat er lagere verwerkingskosten zijn gemaakt.

Artikel 8: Klantendienst


SmartHome Comfort is bereikbaar via e-mail op info@smarthome-comfort.com of per post op het volgende adres: Gerard van Laethemlaan 2, 2650 Edegem.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy

SmartHome Comfort respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en mogelijke reclame- en/of marketingdoeleinden.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten via info@smarthome-comfort.com.

SmartHome Comfort behandelt de klantengegevens in ieder geval als vertrouwelijke informatie en zal dezen niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. SmartHome Comfort houdt wel online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op:
info@smarthome-comfort.com

Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door SmartHome Comfort om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SmartHome Comfort. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 13: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).